+31 (0) 88 0705170 info@actasp.nl

Nieuw beleid reductie aanrijdgevaar in de bouw per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 hanteren de Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) en hun onderaannemers/leveranciers een nieuw beleid om ongevallen door aanrijding te reduceren. De implementatietermijn is maximaal 1 jaar. Dit betekent dat dit beleid vanaf 1 januari 2022 wordt voorgeschreven. Ook Onderschrijvers van de GCVB hanteren de uitgangspunten van dit beleid en zullen deze toepassen.

 Het nieuwe beleid vervangt het eerder door de GCVB vastgestelde ‘Beleid aanrijdbeveiliging personen op voertuigen en bouwmachines versie 2.0’. Ten opzichte van dit beleidsdocument zijn, aan de hand van ontvangen reacties en nieuwe inzichten in de stand der techniek, een aantal aspecten verduidelijkt.

Doelvoorschriften voor alle voertuigen en machines
In het vorige beleid lag de nadruk op het toepassen van technische middelen bij een beperkte scope voertuigen. Dit beleid gaat veel verder en schrijft doelvoorschriften voor ten aanzien van het reduceren van aanrijdgevaar conform de arbeidshygiënische strategie. Ook de scope is uitgebreid naar ieder voertuig en machine (werkgebonden en niet-werkgebonden) die bedoeld of onbedoeld binnen een werkvak of op een bouwplaats inrijdt, rijdt of uitrijdt. Het nieuwe beleid heeft grote gevolgen voor het ontwerp van het werkvak of de bouwplaats, de voorbereiding, de planning en organisatie van de werkzaamheden.

Nog te veel ongevallen en incidenten
Afgelopen jaren vonden op bouwplaatsen in Nederland zeer ernstige incidenten plaats met manoeuvrerende voertuigen en machines. Bij enkele aanrijdingen waren dodelijke slachtoffers te betreuren. De Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw, waaronder de zeven grote bouwbedrijven van Nederland, vinden dat er meer moet worden gedaan aan het voorkomen van aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines dan tot nu toe in de bouwbranche gebruikelijk is.

De GCVB zal zich inzetten om het nieuwe beleid sector breed toe te passen en werkt samen met opdrachtgevers (zoals gemeentes en provincies) aan deze nieuwe standaard.

Meer informatie over het nieuwe beleid en de Governance Code Veiligheid in de Bouw vindt u op de Website van GC-veiligheid.

Achtergrondinformatie GCVB

Er bestaat een grote hoeveelheid wet- en regelgeving, sectorafspraken en instrumenten om de veiligheid in de bouw te vergroten. Toch vinden er nog veel ongevallen plaats. Om ervoor te zorgen dat de veiligheidscultuur in brede zin verbetert, heeft een aantal toonaangevende bouwondernemingen en opdrachtgevers (bouw, weg-/water-/spoorinfra en installatietechniek) en adviesbureaus de handen ineengeslagen. Samen hebben zij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) opgesteld en in januari 2014 ondertekend.

Deze initiatiefnemers hebben gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd, thema’s benoemd, afspraken gemaakt en acties geïnitieerd. Bij de uitwerking wordt de hele bouwketen betrokken. Met concrete afspraken en acties zijn sinds de oprichting quick wins behaald en structurele veranderingen op de middellange termijn en gedrags- en cultuurveranderingen geïnitieerd.

Maar we zijn er nog niet. Permanente verbetering van veiligheid in de bouw blijft noodzakelijk. Hieraan leveren zij gezamenlijk structureel een bijdrage in de overtuiging dat continue aandacht voor veiligheid loont. Onze missie is het terugdringen van veiligheidsrisico’s bij het realiseren, gebruiken en in stand houden van bouwwerken, teneinde onveilige situaties te vermijden en ongevallen te voorkomen.

Om dit doel te realiseren werken wij samen om de veiligheidscultuur in de keten intrinsiek te verbeteren. Wij nemen daarin onze eigen verantwoordelijkheid. Wederzijds vertrouwen, de basis voor onze samenwerking, vervult daarbij een belangrijke rol.

Ondertekenaars van de GCVB zijn:
Tot de Ondertekenaars van de Governance Code behoren de bouw- en installatiebedrijven Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Strukton, TBI, Van den Herik, VolkerWessels, Unica en alle werkmaatschappijen die hieronder vallen. Daarnaast hebben ook ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat de Code ondertekend, evenals acta Safety Professionals, AKD, KIVI en Witteveen+Bos.

Deze organisaties slaan de handen ineen om veiligheid in de bouwketen naar een hoger niveau te tillen. Het doel is om risicovolle situaties fors te reduceren en het aantal (fatale) ongevallen tot nul terug te brengen.